Súčasťou práce každého dobrého učiteľa by malo byť neustále vzdelávanie a rozvoj odborných vedomostí a zručností. Jednou z možností profesionálneho rastu je absolvovanie špecializovaných kurzov pre učiteľov v zahraničí. Okrem získania nových informácií je prínosom týchto kurzov najmä zdieľanie skúseností, výmena názorov, osvedčených postupov a nadväzovanie kontaktov s kolegami z celej Európy i sveta. Učitelia, ktorí sa na takýchto kurzoch zúčastnili, ocenili aj ich praktické zameranie a možnosť vyskúšať si napríklad prezentované didaktické aktivity priamo na hodinách.

Vo všeobecnosti ponúkajú zahraničné školy tri druhy kurzov pre učiteľov:

1. jazykové kurzy: Cieľom jazykových kurzov je zlepšiť všetky jazykové zručnosti a komunikačné schopnosti učiteľov a sú určené nielen pre jazykárov, ale aj pre učiteľov iných predmetov, ktorí vyučujú v cudzom jazyku napríklad na bilingválnych školách, sú zapojení do medzinárodných projektov a pod. Rovnako sa na týchto kurzoch môžu zúčastniť aj nepedagogickí zamestnanci.

2. odborné metodicko-didaktické kurzy: Odborné metodicko-didaktické kurzy zahŕňajú napríklad kurz metódy CLIL (výučba všeobecno-vzdelávacích predmetov v cudzom jazyku), využívanie moderných technológií, využívanie interaktívnej tabule, špecifiká výučby angličtiny u dyslektikov atď.

3. ich kombinácia: Tieto kurzy sú určené pre učiteľov jazykov, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v jazyku, ktorý vyučujú, a zároveň sa chcú dozvedieť viac o rôznych metódach a formách výučby jazykov či najnovších trendoch v tejto oblasti.

Na tieto kurzy a s nimi spojené cestovné a pobytové náklady je možné získať finančnú podporu v rámci projektov programu ERASMUS+ (kľúčová akcia 2). Od roku 2014 však o grant nemôžu žiadať jednotlivci, projekt so žiadosťou o pridelenie grantu musí podať škola (prípadne iná príslušná organizácia). Viac informácií o postupe a termínoch podávania projektov nájdete na http://erasmusplus.sk/. Účasť na kurzoch však nie je podmienená získaním grantu, učitelia si výdavky spojené s absolvovaním kurzu môžu hradiť aj sami.

Po absolvovaní kurzu možno na Ministerstve školstva požiadať o priznanie kreditov za vzdelávanie absolvované v zahraničí. Kontaktnou osobou je Mgr. Gabriela Vincencová (02/59 37 42 74) a zoznam dokladov potrebných na priznanie kreditov je uvedený na: https://www.minedu.sk/data/att/9226.pdf

Ak vás možnosť absolvovať kurz pre učiteľov v zahraničí zaujala, radi vám pomôžeme s výberom najvhodnejšej školy, zabezpečením ubytovania a stravy či kúpou letenky.