Čoraz viac ľudí má záujem žiť aj vo vyššom veku aktívne, venovať sa svojim záľubám alebo sa ďalej vzdelávať. Jednou z možností sebarealizácie dostupnou aj pre seniorov je štúdium cudzích jazykov.

Seniori sa k jazykom často vracajú po dlhých rokoch, keď sa im pre pracovné vyťaženie nestíhali venovať, a práve s nástupom do dôchodku získajú dostatok času, aby oprášili vedomosti zo školských čias. Motiváciou absolvovať jazykový kurz môžu byť pre seniorov aj ich vlastné deti, ktoré sa usadili v zahraničí a našli si tam životných partnerov. Vďaka znalosti jazyka seniori dokážu s novými členmi rodiny komunikovať  a zároveň nemusia byť pri návštevách v cudzine odkázaní na pomoc svojich detí.  Okrem toho schopnosť samostatne sa orientovať a fungovať v každodenných situáciách určite ocenia aj pri bežných dovolenkových cestách.

Pre mnohých seniorov je pridanou hodnotou jazykových kurzov ich spoločenský rozmer. Návštevu  kurzu vnímajú ako príležitosť spoznať nových ľudí s podobnými záujmami, nadviazať nové kontakty a predchádzať tak izolovanosti a osamelosti, ktorá s vyšším vekom neraz prichádza.

Zo strany učiteľa si práca so seniormi vyžaduje špecifický prístup. Treba počítať s potrebou vyššej časovej dotácie na zvládnutie jednej jazykovej úrovne, byť trpezlivý a pripravený dané učivo vysvetliť viackrát a čo najnázornejšie, nezahltiť študentov množstvom informácií naraz, netlačiť na nich, nové javy s nimi často opakovať a umožniť im, aby si ich sami vyskúšali. Pomalšie tempo však nemusí byť pravidlom, preto je dôležité, aby učiteľ vždy prihliadal na individuálne potreby a schopnosti študentov. Pre obe strany je prínosom, ak učiteľ dokáže do výučby jazyka zakomponovať životné skúsenosti seniorov, ich predchádzajúcu profesijnú prax či osobné záujmy. Veľký význam má aj spätná väzba – učiteľ by mal seniorov povzbudiť a oceniť aj pri najmenších úspechoch a pokrokoch, vďaka čomu si môžu zvýšiť s vekom často klesajúce sebavedomie a dôveru vo vlastné schopnosti a presvedčiť sa, že ešte nepatria do „starého železa“ a stále dokážu kráčať s dobou. Štúdium cudzích jazykov totiž nie je vekovo obmedzené – ak majú seniori záujem a dovoľuje im to ich zdravotný stav, môžu sa mu venovať v akomkoľvek veku.

Chcete sa prihlásiť na kurz? Naše kurzy prebiehajú  v miniskupine (5 – 7 študentov) s individuálnym prístupom. Tempo výučby prispôsobujeme potrebám študentov a zameriavame sa na praktické využitie jazyka a komunikáciu. Viac info tu.

1 Comment

Comments are closed.