Zmluvné  podmienky jazykovej školy EuroTREND 21, s.r.o., vzťahujúce sa na trimestrálne, letné intenzívne kurzy, ranné, detské, víkendové a individuálne kurzy v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Jazyková škola  EuroTREND 21, s.r.o.,  Námestie slobody 16, 811 06  Bratislava, IČO: 36 761 494,  DIČ: 2022371901 (ďalej len „jazyková škola“) poskytuje služby v oblasti výučby cudzích jazykov. Tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi jazykovou školou a prihláseným a sú pre obe strany záväzné.

Prihlásenie a storno prihlášky

Vyplnením záväznej prihlášky vzniká medzi jazykovou školou a prihláseným zmluvný vzťah.  Pri zrušení prihlášky menej ako týždeň pred začiatkom kurzu si jazyková škola uplatní storno poplatok vo výške 20 %  z ceny kurzu. Po začatí kurzu sa kurzovné nevracia.

Úhrada kurzovného

Kurzovné je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu  SK85 1100 0000 0029 2885 4125 vedeného v Tatra banke,  a to hneď po potvrdení prijatia prihlášky, najneskôr však týždeň pred plánovaným začiatkom kurzu. Jazyková škola môže stornovať prihlášku v prípade, ak prihlásený neuhradí kurzovné v stanovenej lehote.

Učebné materiály

Kurzovné nezahŕňa učebné materiály. O učebných materiáloch, ktoré sa budú v príslušnom kurze používať, budú účastníci informovaní po prvej hodine kurzu.

Zameškané hodiny

Jazyková škola neposkytuje žiadnu kompenzáciu za to, ak sa účastník kurzu nezúčastní vyučovania v skupine. Ak dôjde k zrušeniu hodín zo strany jazykovej školy, hodiny budú v plnom rozsahu nahradené.

Ak účastník kurzu v individuálnom kurze zruší hodinu menej ako 24 hodín pred jej dohodnutým začiatkom, hodina sa považuje za odučenú. Ak dôjde k zrušeniu hodín zo strany jazykovej školy, hodiny budú v plnom rozsahu nahradené.

Fotografický a audiovizuálny záznam

Študent alebo jeho zákonný zástupca vyplnením prihlášky súhlasí s tým, že fotografický alebo audiovizuálny záznam z kurzov, pobytov a denných táborov organizovaných jazykovou školou, ktorých sa zúčastní, môže byť zverejnený na webstránke, sociálnych sieťach, v newslettri a tlačených propagačných materiáloch jazykovej školy. Ak si študent alebo jeho zákonný zástupca zverejňovanie takéhoto záznamu neželá, je potrebné informovať o tom jazykovú školu prostredníctvom emailu na adresu office@euotrend21.sk pred začiatkom kurzu, pobytu alebo denného tábora.

Ochrana osobných údajov

Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné potreby  jazykovej školy EuroTREND 21, a to v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Študent vyplnením prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré poskytol na účely uzatvorenia zmluvného vzťahu.

FIREMNÝ KURZ

Podmienky jazykového kurzu sú predmetom samostatnej zmluvy, ktorú podpisujú jazyková škola EuroTREND 21 s objednávateľom.