STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA JAZYKOVÝCH ÚROVNÍ a porovnanie s úrovňami Spoločného európskeho rámca (CEF)
Úroveň Charakteristika úrovne Úrovne CEF
Úplní začiatočníci
(Beginners)
Jazyk som sa ešte nikdy neučil.
Začiatočníci II.
(Elementary)
Viem predstaviť seba a iných, dokážem sa pýtať a odpovedať na základné otázky o osobných údajoch, ľuďoch, ktorých poznám, a veciach, ktoré mám. Viem jednoducho reagovať v komunikácii za predpokladu, že človek, s ktorým sa rozprávam, hovorí pomaly a zrozumiteľne, a je ochotný mi pomôcť. A1
Mierne pokročilí
(Pre-intermediate)
Rozumiem vetám a často používaným frázam, ktoré sa týkajú blízkych tém (základné osobné a rodinné údaje, nakupovanie, zamestnanie, miesto, kde žijem). Viem komunikovať v bežných situáciách a opísať jednoduché aspekty svojho života, okolia a priamych potrieb. A2
Stredne pokročilí
(Intermediate)
Rozumiem základným bodom prejavu, s ktorým sa bežne stretávam v práci, škole a pri oddychu. Viem si poradiť vo väčšine situácií, ktoré môžu vzniknúť počas cestovania. Viem vytvoriť jednoduchý text na známe a blízke témy. Viem opísať svoje zážitky, udalosti, sny, nádeje a túžby, viem jednoducho odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány. B1
Pokročilí
(Upper-intermediate)
Rozumiem hlavným myšlienkam náročného textu, či už na konkrétnu alebo abstraktnú tému, vrátane odborných článkov vo svojom odbore. Viem komunikovať pomerne spontánne a plynulo, takže môžem bez veľkých zábran komunikovať aj s „native speakerom“ (človekom, ktorému je daný jazyk materinský). Viem vytvoriť zrozumiteľný podrobný text na množstvo tém a viem vysvetliť svoje stanovisko k problematike s vymenovaním výhod, a nevýhod viacerých možností. B2
Veľmi pokročilí 1
(Advanced)
Rozumiem širokej škále náročných dlhších textov a viem rozoznať aj implicitný význam. Viem sa vyjadriť plynulo a spontánne bez dlhšieho hľadania vhodných výrazov. Viem flexibilne a obratne používať jazyk na spoločenské, akademické a profesionálne účely. Viem vytvoriť jasný štruktúrovaný podrobný text na komplexné témy a aktívne pri tom používam rôzne formy organizácie textu a logické konektory. C1
Veľmi pokročilí 2
(Proficiency)
Bez problémov rozumiem všetkému čítanému i počutému. Viem zhrnúť informácie z rôznych hovorených i písaných zdrojov a prerozprávať postoje do ucelenej prezentácie. Viem sa vyjadriť spontánne, veľmi plynulo a presne, rozlišujúc významové odtienky, dokonca aj v komplexných situáciách. C2