Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť EuroTREND 21, s. r. o., sídlo: 900 41 Rovinka 332, zapísaná v OR okr. súdu BA I., odd sro, vl. č. 45376/B, IČO: 36 761 494 (ďalej len „EuroTREND 21“)  prijala všetky potrebné opatrenia na ochranu osobných údajov v rozsahu svojeje činnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

1. Aké osobné údaje spracovávame?

Vzhľadom na charakter služieb, ktoré EuroTREND 21 poskytuje svojim klientom, získava od nich v súvislosti s realizáciou obchodných transakcií nasledujúce osobné údaje:

  • meno a priezvisko,
  • dodacia adresa, prípadne adresa fakturačná,
  • názov obchodnej firmy, sídlo, miesto podnikania, IČO, DIČ,
  • telefóne číslo a kontaktný e-mail,
  • dátum narodenia,
  • číslo občianskeho preukazu/cestovného pasu,
  • rodné číslo.

Odoslaním ktoréhokoľvek z formulárov na stránke www.eurotrend21.sk  súhlasíte so spracúvaním svojich uvedených osobných údajov na účely komunikácie v súvislosti so službami spoločnosti EuroTREND 21.

Osobné údaje klienta môžu byť poskytnuté tretej strane, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy o poskytovaní služieb.

Určité technické údaje o zákazníkoch a návštevníkoch webových stránok, ako sú IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému, približná poloha a pod. môžu byť automaticky získavané a zhromažďované zo strany spoločnosti EuroTREND 21.

2. Zasielanie obchodných oznámení

EuroTREND 21 zhromažďuje a spravuje e-mailové adresy klientov získané v súvislosti s využívaním našich služieb. Takto získané e-mailové adresy sú bez ohľadu na ich povahu považované za adresu elektronického kontaktu získanú v súvislosti s predajom produktu alebo služby v zmysle § 62 odst. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a EuroTREND 21 je oprávnený využiť tieto adresy pre potreby šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných podobných produktov alebo služieb.

EuroTREND 21 je povinný v každom zaslanom obchodnom oznámení poskytnúť klientovi možnosť jednoducho a bezplatne odmietnuť ďalšie zasielania obchodných oznámení na ním zadanú e-mailovú adresu.

 3. Ako možno zaistiť úpravu alebo vymazanie osobných údajov?

Ak chce klient upraviť alebo kompletne zmazať svoje osobné údaje poskytnuté spoločnosti EuroTREND 21, stačí napísať email na adresu office@eurotrend21.sk. Klient má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

4. Záverečné ustanovenia

EuroTREND 21 si vyhradzuje právo upravovať tieto Zásady bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálna verzia Zásad je vždy bezodkladne umiestnená na webovej stránke www.eurotrend21.sk

Kontaktné údaje vo veciach týkajúcich sa ochrany osobných údajov:

EuroTrend 21, s. r. o.

Námestie slobody 16

811 06 Bratislava

02/5249 4350, office@eurotrend21.sk